A személyes adatok védelme

I.

Alaprendelkezések

 1. A személyes adatok kezelője az Európai Parlament és Tanács A személyes adatok feldolgozása az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679-es sz. rendelet (a továbbiakban: „GDPR”) 4. cikkének 7. bekezdése értelmében a Szlovák Köztársaság Kereskedelmi Nyilvántartásában bejegyezve Dortun s.r.o. Novozámocká cesta 59, 94651 Naszvad (Nesvady), Szlovák Köztársaság, statisztikai számjegy (IČO): 35 962 437, adószám (DIČ): 2022082029, székhelye: Novozámocká cesta 59, 94651 Naszvad (Nesvady), Szlovák Köztársasága Nyitria Kerületi Bíróság kereskedelmi nyilvántartásába, az S.R.O. szakasz 17174/N. szám alatt (a továbbiakban: „adminisztrátor”).
 2. Az adminisztrátor elérhetőségei a következők:

cím: Novozámocká 59

e-mail: dortun@dortun.sk

telefon: +421 905 723 602

 1. Személyes adatnak számít minden információ egy azonosított vagy azonosítható természetes személyről; azonosítható természetes személy az a természetes személy, akit közvetlenül vagy közvetve lehet azonosítani, különös tekintettel egy meghatározott azonosítóra, például névre, azonosítószámra, helyadatokra, hálózati azonosítóra vagy a fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális elemre vagy annak a természetes személynek a társadalmi identitása.
 2. Az adminisztrátor nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt. A meghatalmazott személy elérhetőségei:

 

II.

A feldolgozott személyes adatok forrásai és kategóriái

 1. Az adminisztrátor feldolgozza a részére megadott személyes adatokat, illetve az adminisztrátornak a megrendelés teljesítése alapján megszerzett személyes adatokat:
 • Vezeték- és keresztnév
 • e-mail cím
 • postai cím
 • telefon
 1. Az adminisztrátor az azonosító és kapcsolattartási adatokat, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat dolgozza fel.

 

III.

A személyes adatok feldolgozásának jogi okai és célja

 1. A személyes adatok kezelésének jogi oka az
 • adminisztrátor jogi kötelezettségeinek teljesítése a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének c) betűje értelmében,
 •  
 1. A személyes adatok feldolgozásának célja a(z)
 • megrendelésének feldolgozása, valamint az Ön és az adminisztrátor közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása; megrendeléskor személyes adatokra van szükség, amelyek a megrendelés sikeres feldolgozásához szükségesek (név, cím, elérhetőség), a személyes adatok megadása szükséges követelmény a szerződés megkötéséhez, személyes adatok megadása nélkül nem lehetséges a szerződés megkötése vagy az adminisztrátor általi teljesítés.
 • Az állam felé fennálló jogi kötelezettségek teljesítése,
 • Üzleti ajánlatok küldése és egyéb marketing tevékenységek végzése.
 1. Az adminisztrátor részéről a GDPR 22. bekezdése értelmében Ön kifejezett beleegyezését adta az ilyen feldolgozáshoz.

 

IV.

Adattárolási időszak

 1. Az adminisztrátor a személyes adatokat tárolja
 • az Ön és az ügyintéző közötti szerződéses viszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához, valamint az ezekből a szerződéses kapcsolatokból eredő követelések érvényesítéséhez szükséges időre (a szerződéses viszony megszűnésétől számított 15 évig).
 • mindaddig, amíg a személyes adatok marketing célú feldolgozásához való hozzájárulás visszavonásra kerül, de legfeljebb a személyes adatok megőrzési idejének lejárta után, az adatkezelő törli a személyes adatokat.

 

V.

Személyes adatok címzettje (az adminisztrátor alvállalkozói)

1.

 • Részt vesz az áru/szolgáltatások szállításában/fizetések teljesítésében a szerződés alapján,
 • A webshop üzemeltetési szolgáltatásainak és egyéb szolgáltatások nyújtása a weboldal üzemeltetésével kapcsolatban,
 • Marketing szolgáltatások nyújtása.
 1. Az adatkezelő szándékozik/nem szándékozik eladni a személyes adatokat harmadik országoknak (nem EU-országok) vagy nemzetközi szervezeteknek. A harmadik országokból származó személyes adatok címzettjei levelezési szolgáltatásokat/cloud-szolgáltatásokat nyújtanak.

 

VI.

A személyes adatok feldolgozói

 1. A személyes adatok feldolgozását az adatkezelő végzi, de a személyes adatokat a következő feldolgozók is kezelhetik:
 • Mailchimp szolgáltató
 • vállalat ….,
 • esetleg egy másik feldolgozószolgáltató vagy alkalmazásszolgáltató, amelyet jelenleg azonban a rendszergazda nem használ.

 

VI.

Az Ön jogai

 1. A GDPR-ben meghatározott feltételek mellett Önnek jogában áll
 • hozzáférni a személyes adataihoz a GDPR 15. cikke értelmében,
 • módosítani a személyes adatait a GDPR 16. cikke értelmében, illetve korlátozni a feldolgozást a GDPR 18. cikke értelmében,
 • kérni a személyes adatok törlését a GDPR 17. cikke értelmében,
 • tiltakozni a személyes adatok feldolgozása ellen a GDPR 21. cikke értelmében,
 • az adatátvitelre a GDPR 20. cikke értelmében és
 •  
 1. Továbbá jogában áll panaszt benyújtani a Személyes Adatvédelmi Hivatalnál is, ha úgy gondolja, hogy a személyes adatok védelméhez való jogát megsértették, esetleg bírósághoz fordulhat.

 

VII.

A személyes adatok biztosításának feltételei

 1. Az adminisztrátor kijelenti, hogy minden megfelelő technikai intézkedést megtett a személyes adatok biztosítása érdekében.
 2. Az adatkezelő technikai intézkedéseket tett az adattárak és a személyes adatok tárainak papíralapú biztosítása érdekében, különösen …
 3. Az adminisztrátor kijelenti, hogy csak az általa felhatalmazott személyek férhetnek hozzá a személyes adatokhoz.

 

VIII.

Záró rendelkezések

 1. Az internetes online megrendelés elküldésével megerősíti, hogy elolvasta a személyes adatok védelmére vonatkozó feltételeket és azokat teljes egészében elfogadja.
 2. Elfogadja ezeket a feltételeket azáltal, hogy hozzájárulását megjelöli az online űrlapon. A beleegyezés megjelölésével tudomásul veszi, hogy elolvasta és elfogadja az adatvédelmi irányelv feltételeit.
 3. Az adminisztrátor jogosult ezen feltételek módosítására. A személyes adatokra vonatkozó feltételek új verzióját közzéteszi a weboldalán, és egyúttal elküldi Önnek a feltételek új verzióját a rendszergazdának megadott e-mail címére.

Ezek az feltételek 2020. november 12-én lépnek hatályba.